• شریک تحصیلی

  • 🔵مشارکت در ساخت مدرسه شعیبیه در سیستان و بلوچستان 

   🔵مشارکت در تهیه اقلام آموزشی در شعیبیه

   🔵مشارکت در تهیه کتب آموزشی 

   🔵کمک هزینه تحصیل دانش آموزان و دانش جویان

  •